AKSAŞ Online

  Yapı Denetim

  Yapı denetim sisteminin amacı 4708 sayılı kanunun 1. maddesinde tanımlandığı gibi; “Can ve mal 
  güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı
  yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları
  düzenlemektir.”

  • Proje bürolarınca (müellifler) hazırlanan projelerin, ilgili imar yönetmelikleri ve yürürlükteki kanun,
  yönetmelik, standartlara ve hesaplara uygunluğu kontrol edilir. Akabinde ruhsat çıkarılması için gerekli
  evraklar hazırlanır. Böylece yapı ruhsatı alınması sağlanır.

  • Yapıda kullanılacak beton ve donatıların testleri yapılır. Kullanılacak tüm malzemelerin ilgili
  standartlara uygunluğunu kontrol edilir ve uygunsuz olanların kullanımına izin vermez.
  • Kalıp ve donatılar, ilgili projelere göre kontrol edilir ve beton dökümüne izin verir. Bu sayede taşeron
  firmalarınızın da bir bakıma denetimi yapılır.
  • Betonarme imalatın haricinde kalan çatı yapımı, tuğla örülümü, mekanik ve elektrik tesisat işçilikleri, ısı
  yalıtımı vb… gibi tüm iş kalemlerin denetimini yapar.
  • Bunun haricinde yapı sahibi, yapı müteahhidi, taşeron firmalar ya da diğer bilgi ve eğitim alabilecek 3.
  şahıslara, istenildiği takdirde yapı ile ilgili bilgilerin ya da eğitimin verileceği toplantıları düzenler.
  • Yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak bitirilmesinin ardından gerekli belge ve evraklarla beraber ilgili
  idareye başvuru yapılarak “İş Bitirme Tutanağı”nın idare tarafından onaylanmasını sağlar.
  Kısaca “yapının proje aşamasından başlayarak, iş bitimine kadar kanunlarca belirlenmiş evrakların
  hazırlanması, bunların ilgili idarelere teslim edilip takibinin yapılması ve yapının her imalatında etkin bir
  mühendislik hizmeti verilmesi” olarak özetleyebiliriz.